przetarg

Ogłoszenie nr 587258-N-2020 z dnia 2020-09-21 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi sp.z o.o.: Modernizacja stacji wodociągowej w m. Pogorzel oraz budowa sieci wodociągowej Piastowo – Pogorzel, Górne – Bronisze oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Okrasin – Dąbie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Niniejsze zadanie typu „Gospodarka wodno – ściekowa” realizowane jest w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Wytworzył: 
Jarosław Dzienis
Data wytworzenia: 
21/09/2020
Opublikował: 
Pzemysław Frydrych
Data publikacji: 
21/09/2020
Aktualizowane przez: 
Przemysław Frydrych
Data aktualizacji: 
16/10/2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej:

"Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową pompowni ścieków i przebudową kolektora kanalizacji ciśnieniowej ks 75 na większy z wykonaniem zrzutu ścieków do ulicy Sportowej lub 1-go Maja dla potrzeb Strefy Uzdrowiskowej w Gołdapi"

 

Wytworzył: 
Jarosław Dzienis
Data wytworzenia: 
27/01/2020
Opublikował: 
Przemysław Frydrych
Data publikacji: 
27/01/2020
Aktualizowane przez: 
Przemysław Frydrych
Data aktualizacji: 
17/02/2020

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji grawitacyjnej w Gołdapi w ulicy Kombatantów na dz. nr geod. 828/1, 828/2 — Obr. geod. 0002 Gołdap.

Wytworzył: 
Jarosław Dzienis
Data wytworzenia: 
16/09/2019
Opublikował: 
Przemysław Frydrych
Data publikacji: 
16/09/2019
Aktualizowane przez: 
Przemysław Frydrych
Data aktualizacji: 
23/09/2019

Przedmiotem zamówienia jest budowa:

1) sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Rożyńsk Wlk. - Główka – węzeł W22-P45 o długości sieci wodociągowej 733,00 m – śr. zewnętrznej 160 mm i przyłącza wodociągowego o długości 5 m – śr. zewnętrznej 40 mm.

 

Wytworzył: 
Jarosław Dzienis
Data wytworzenia: 
30/11/2018
Opublikował: 
Przemysław Frydrych
Data publikacji: 
30/11/2018
Aktualizowane przez: 
Przemysław Frydrych
Data aktualizacji: 
11/12/2018

Przedmiotem zamówienia jest budowa:

  1. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pod Piękną Górą w Gołdapi
  2. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  przy ulicy Konstytucji 3-go Maja w Gołdapi
  3. sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Niedrzwica gm. Gołdap
  4. sieci wodociągowej wraz z przyłączami Grabowo – Jeziorki Małe gm. Gołdap

 

Wytworzył: 
Jarosław Dzienis
Data wytworzenia: 
28/08/2018
Opublikował: 
Przemysław Frydrych
Data publikacji: 
28/08/2018
Aktualizowane przez: 
Przemysław Frydrych
Data aktualizacji: 
14/09/2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji związanych z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej oraz rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Bagiennej, Okrzei i Cmentarnej w Gołdapi.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1125844

 

Wytworzył: 
Jarosław Dzienis
Data wytworzenia: 
18/07/2018
Opublikował: 
Przemysław Frydrych
Data publikacji: 
18/07/2018
Aktualizowane przez: 
Przemysław Frydrych
Data aktualizacji: 
02/08/2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, fabrycznie nowego sprzętu do zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków w Gołdapi, w tym:

1) KOPARKO – ŁADOWARKI,

2) CIĄGNIKA Z PRZYCZEPĄ I ROZRZUTNIKIEM DO OSADÓW

których szczgólowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej informacji o ogłoszeniu.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1125846

Wytworzył: 
Jarosław Dzienis
Data wytworzenia: 
18/07/2018
Opublikował: 
Przemysław Frydrych
Data publikacji: 
18/07/2018
Aktualizowane przez: 
Przemysław Frydrych
Data aktualizacji: 
02/08/2018

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap.
Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części:
Część 1 - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gołdapi w zakresie dotyczącym urządzeń gospodarki osadowej;
Część 2 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bagienna, Okrzei, Cmentarna;
Część 3 – Przebudowa zestawu hydroforowego (ZH) SUW Gołdap

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w biurze Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi, ul. Gen. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap nie później niż do dnia 06.07.2018 r. r. do godz. 10.00
2. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwierane.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.07.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert zawarte zostały w zapytaniu ofertowym stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Sereda – Koordynator projektu, Kierownik Oczyszczalni

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 876150218

Wytworzył: 
Jarosław Dzienis
Data wytworzenia: 
20/06/2018
Opublikował: 
Przemysław Frydrych
Data publikacji: 
20/06/2018
Aktualizowane przez: 
Przemysław Frydrych
Data aktualizacji: 
23/07/2018

Przetarg:

Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu paliw w systemie sprzedaży bezgotówkowej do pojazdów służbowych PWiK Sp. z o.o. Gołdap w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r. 

Wytworzył: 
Ryszard Pilarski
Data wytworzenia: 
29/11/2017
Opublikował: 
Przemysław Frydrych
Data publikacji: 
29/11/2017
Data aktualizacji: 
14/12/2017
Subskrybuj RSS - przetarg