Modernizacja stacji wodociągowej w m. Pogorzel oraz budowa sieci wodociągowej Piastowo – Pogorzel, Górne – Bronisze oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Okrasin – Dąbie

Ogłoszenie nr 587258-N-2020 z dnia 2020-09-21 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi sp.z o.o.: Modernizacja stacji wodociągowej w m. Pogorzel oraz budowa sieci wodociągowej Piastowo – Pogorzel, Górne – Bronisze oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Okrasin – Dąbie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Niniejsze zadanie typu „Gospodarka wodno – ściekowa” realizowane jest w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Tags:
Wytworzył: 
Jarosław Dzienis
Data wytworzenia: 
21/09/2020
Opublikował: 
Pzemysław Frydrych
Data publikacji: 
21/09/2020
Aktualizowane przez: 
Przemysław Frydrych
Data aktualizacji: 
16/10/2020