Uchwała Rady Miejskiej w Gołapi z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołdap"

UCHWAŁA NR LXIX/426/2018
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołdap"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami ), oraz art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołdap, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XL/244/06 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego.
 

Tags:
Wytworzył: 
Zofia Syperek
Data wytworzenia: 
21/12/2018
Opublikował: 
Przemysław Frydrych
Data publikacji: 
05/01/2019