Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap.
Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części:
Część 1 - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gołdapi w zakresie dotyczącym urządzeń gospodarki osadowej;
Część 2 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bagienna, Okrzei, Cmentarna;
Część 3 – Przebudowa zestawu hydroforowego (ZH) SUW Gołdap

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w biurze Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi, ul. Gen. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap nie później niż do dnia 06.07.2018 r. r. do godz. 10.00
2. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwierane.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.07.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert zawarte zostały w zapytaniu ofertowym stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Sereda – Koordynator projektu, Kierownik Oczyszczalni

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 876150218

Tags:
Wytworzył: 
Jarosław Dzienis
Data wytworzenia: 
20/06/2018
Opublikował: 
Przemysław Frydrych
Data publikacji: 
20/06/2018
Aktualizowane przez: 
Przemysław Frydrych
Data aktualizacji: 
23/07/2018